Socijalni radnik u Ustanovi edukacijsko rehabilitacijskog centra Sveti Josip Radnik Čitluk pruža i vodi brigu o socijalnoj skrbi i potpunoj zaštiti prava svakog djeteta,  savjetuje roditelje o pravima i načinima dobivanja istih.

Rad socijalnog radnika temelji se na pružanju podrške i pomoći u zadovoljavanju djetetovih osobnih, socijalnih i drugih potreba, ali i potreba članova obitelji. Time se stavlja naglasak na razvijanje djetetovih mogućnosti i sposobnosti, istodobno uzimajući u obzir i ograničenja koja kod djeteta postoje. Socijalni radnik ima ključnu ulogu u informiranju roditelja/skrbnika o pravima djeteta s teškoćama u razvoju, budući da se dijete kroz različite oblike intervencije prati od samog rođenja do adolescencije. Također, socijalni radnik usmjeren je na cjelovitu zaštitu djece s teškoćama u razvoju i obitelji što zahtjeva multidisciplinarni pristup u rehabilitaciji, te na problematiku djeteta i njegove obitelji prilikom integracije u postojeće socijalno okruženje. Socijalni radnik ostvaruje suradnju s roditeljima djeteta s teškoćama u razvoju osobito kroz savjetovanje, dok kroz neformalnu edukaciju roditeljima pruža konkretnu stručnu pomoć.