Logopedski kabinet u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru sv. Josip Radnik nudi usluge koje su usmjerene djeci predškolske i školske dobi, a najviše djeci s višestrukim razvojnim teškoćama i obuhvaćaju: poremećaje komunikacije, jezika i govora (socijalno (pragmatički) komunikacijski poremećaj), poremećaj iz spektra autizma, razvojni jezični poremećaj, specifične teškoće učenja-disleksija, disgrafija i diskalkulija, poremećaj artikulacije (izgovora glasova), dječja govorna apraksija, mucanje i brzopletost.

Logopedski kabinet u sklopu centra sadrži kvalitetnu i višefunkcionalnu opremu potrebnu za logopedski rad:

Digitalni logopedski set koji se može koristiti za različite logopedske metode te terapijske tehnike. Navedeni set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje koje omogućuje brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom kako to radi ljudski mozak. Može se koristiti uz bilo koju metodu ili način rehabilitacije (terapije artikulacijskih i fonoloških poremećaja, terapije kod oštećenja sluha, terapije mucanja i brzopletosti, dizartrija, poremećaji glasa…).

Kabinet je također opremljen i logopedskim sondama koje se koriste pri korekciji izgovora glasova, kao i u svrhu logopedskih masaža.

Za terapije govorno-jezičnih poremećaja od velike je koristi i vibrofon koji se pokazao uspješan u korekciji artikulacijskih poremećaja, a njegova primjena može biti multifunkcionalna.

Clevy tipkovnica: posebno je dizajnirana za osobe s teškoćama kojima je otežano korištenje standardne tipkovnice. Osobe s motoričkim teškoćama (koje otežano koriste ruke)  te osobe s oštećenjem vida pomoću ove tipkovnice mogu naći pouzdano rješenje za korištenje i pristup računalu.

Komunikatori: primjenjivi su najprije kod komunikacijskih teškoća, osobito kod poremećaja iz spektra autizma.

Ostatak opreme unutar kabineta odnosi se na višefunkcionalne kartice pomoću kojih se na zanimljiv i kreativan način može razvijati komunikacijski i jezično-govorni razvoj.

Uz individualnu logopedsku terapiju s djecom, po potrebi i dogovoru se provodi savjetovanje roditelja.