Physiotherapist at the Educational Rehabilitation Center Sveti Josip Radnik, Čitluk is additionally educated in Bobath therapy for children. The Bobath concept or neurodevelopmental treatment/therapy (N.D.T.) is a neurodevelopmental approach to the treatment of children with cerebral palsy and other related neurological conditions. It refers to problems that may appear as a result of damage to the central nervous system, which affect personal sensorimotor, cognitive, perceptual, social and emotional development. The Bobath therapist does not use toys to distract the child from the “real exercise”, but by playing with him teaches him the correct movement. The goal of therapy is to enable the child to participate in everyday life, and children’s everyday life is play.

The first year of life is the most intense period of growth and development in which the biggest changes in a child’s life take place. The child is developing psychologically, physically and mentally, and this development needs to be carefully monitored in order to recognize and treat possible irregularities in a timely manner. Therefore, the baby handling method, which is based on the Bobath concept, is most often defined as the correct handling of the child during daily life activities such as feeding, changing, holding, and lifting and lowering. In addition to normal movement patterns being facilitated by baby handling, abnormal movement patterns are also inhibited, normal muscle tone is established and voluntary movements are encouraged.

Baby handling is aimed at key points of the child’s body, such as the head, spine and pelvis, through which proprioceptive stimulation and motor learning are achieved. When handling the child properly, attention should be paid to the fact that the child’s arms are always in front of the body, and most of the child’s movements should include rotation. Baby handling is based on the theory that by properly “handling” a child, information is constantly sent to the central nervous system about correct body positions and movement patterns, which helps the child’s psychomotor development.

Fizioterapeut u Edukacijsko rehabilitacijskom centru Sveti Josip Radnik, Čitluk dodatno je educiran za Bobath terapiju kod djece. Bobath koncept ili neurorazvojni tretman/terapija (N. D. T.) je neurorazvojni pristup kod tretmana djece s cerebralnom paralizom i drugim bliskim neurološkim stanjima. Upućuje na probleme koji se mogu pojaviti kao rezultat oštećenja središnjeg živčanog sustava, a koji utječu na osobni senzomotorni, kognitivni, perceptivni, socijalni i emocionalni razvoj. Bobath terapeut ne koristi igračke kako bi odvratio pažnju djeteta od „prave vježbe“ nego igrajući se s njim uči ga pravilnom pokretu. Cilj terapije je omogućiti djetetu sudjelovanje u svakodnevnom životu, a dječja svakodnevnica je igra.

Prva godina života najintenzivnije je razdoblje rasta i razvoja u kojem se odvijaju najveće promjene u životu djeteta. Dijete se razvija psihički, fizički i mentalno, a taj je razvoj potrebno pažljivo pratiti radi pravovremenog prepoznavanja i liječenja eventualnih nepravilnosti. Stoga baby handling metoda koja se temelji na Bobath konceptu najčešće se definira kao pravilno postupanje s djetetom prilikom svakodnevnih životnih aktivnosti poput hranjenja, presvlačenja, držanja te podizanja i spuštanja. Osim što se baby handling-om facilitiraju normalni obrasci pokreta, također se inhibiraju abnormalni obrasci pokreta, uspostavlja normalan mišićni tonus i potiču voljni pokreti.

Baby handling usmjeren je na ključne točke tijela djeteta poput glave, kralježnice i zdjelice, putem kojih se postiže proprioceptivna stimulacija i motoričko učenje. Pri pravilnom postupanju s djetetom treba obratiti pažnju na to da su ruke djeteta uvijek ispred tijela, a većina pokreta djeteta treba uključivati rotaciju. Baby handling temelji se na teoriji da se pravilnim „rukovanjem“ s djetetom konstantno šalju informacije središnjem živčanom sustavu o pravilnim položajima tijela i obrascima kretanja, što pomaže psihomotornom razvoju djeteta.